Regulamin

Dyrekcja obiektu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1) Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki bądź całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2) Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu.
3) Regulamin jest dostępny do wglądu na Recepcji oraz w każdym pokoju.
4) W całym obiekcie obowiązuje zakaz palenia. Niedostosowanie się do w/w zakazu skutkować będzie nałożeniem kary pieniężnej w wysokości od 200zł do 2000 zł. Palenie dozwolone jest jedynie w wyznaczonych miejscach.
5) Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
6) Pokój wynajmowany jest wyłącznie na doby.
7) Doba trwa od godziny 14.30 do godziny 11.00 dnia następnego.
8) Jeżeli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
9) Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
10) Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
11) W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

12) Obiekt ma obowiązek zapewnić:

- warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
- bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
- profesjonalną i uprzejmą obsługę
- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
- w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

13) Na życzenie gościa obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
- udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
- budzenie o wyznaczonej godzinie
- przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w obiekcie
- przechowywanie bagażu gości zameldowanych w obiekcie

14) Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
15) Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
16) Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
17) Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
18) Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi..
19) Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
20) Osoby nie zameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju od godziny 7.00 do godziny 22.00.
21) W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
22) Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
23) Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz możliwość uruchomienia alarmu przeciwpożarowego przywołującego służby gaśnicze zaleca się niepalenie papierosów poza miejscami wyznaczonymi w tym również w pokojach.
24) Obiekt może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu należącym do obiektu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników obiektu albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiekcie.
25) Jeśli gość pod wpływem alkoholu i / lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu, może zostać z niego usunięty.
26) Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.