Ochrona Danych Osobowych

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Jacek Basiaga oraz Janusz Basiaga prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą Zakład Gastronomiczno Rozrywkowy Zgrzyt S.C. Jacek , Janusz Basiaga (Nowy Sącz ul.Szurmiaka 25), zwani dalej Zakład Gastronomiczno Rozrywkowy Zgrzyt S.C..

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

Zakład Gastronomiczno Rozrywkowy Zgrzyt S.C. jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

  • Dane osobowe kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają administratorowi, w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych - w szczególności dane zawarte na CV)
  • Dane osobowe kontrahentów (dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))
  • Dane osób wynajmujących salę weselną (Imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego)
  • Dane osób rezerwujących miejsca noclegowe (Imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, dane dot. firmy)
  • Dane osób korzystających z usług noclegowych (Imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres e-mail, dane dot. firmy*)
  • Dane osób, którym wystawiane są faktury VAT (Imię, nazwisko, adres zamieszkania / dane dotyczące firmy*)
  • Dane osób przesyłających zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)

*  - Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osoby fizycznej. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

Dane osobowe kandydatów do pracy

Dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb realizacji wskazanego przez Państwa procesu rekrutacyjnego lub także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania przez Państwa stosownej zgody. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Zakładu Gastronomiczno Rozrywkowego Zgrzyt S.C.. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Kodeks Pracy) oraz udzielona przez Państwa zgoda. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.

Dane osobowe kontrahentów

Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych, realizacji umów łączących strony oraz realizacji ciążących na spółce obowiązków prawnych (w szczególności wynikających z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT). Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Zakład Gastronomiczno Rozrywkowy Zgrzyt S.C. w zakresie ciążących na nim obowiązków prawnych (np. do biura rachunkowego) oraz dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Zakładu Gastronomiczno Rozrywkowego Zgrzyt S.C.. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Ustawa o Rachunkowości, Ustawa o VAT), konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zapewnienie jej realizacji oraz usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest nawiązywanie i prowadzenie kontaktów biznesowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednakże nie krócej niż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z Zakładem Gastronomiczno Rozrywkowym Zgrzyt S.C. oraz realizacji łączących strony umów.

Dane osób wynajmujących salę weselną

Dane osobowe Zleceniodawcy będą przetwarzane dla celów realizacji umowy. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy usług IT przetwarzający dane na zlecenie Zakładu Gastronomiczno Rozrywkowego Zgrzyt S.C.. Podstawą przetwarzania danych jest konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zapewnienie jej realizacji. Dane osobowe Zleceniodawcy będą przechowywane do 3 dni po dniu realizacji imprezy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.

Dane osób rezerwujących miejsca noclegowe

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia oraz dokonania rezerwacji. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy usług IT przetwarzający dane na zlecenie Zakładu Gastronomiczno Rozrywkowego Zgrzyt S.C.. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym zrealizowana została usługa hotelowa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonania rezerwacji.

 Dane osób korzystających z usług noclegowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi hotelowej. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy usług IT przetwarzający dane na zlecenie Zakładu Gastronomiczno Rozrywkowego Zgrzyt S.C.. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy dostawy usługi hotelowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym zrealizowana została usługa hotelowa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonania rezerwacji.

Dane osób, którym wystawiane są faktury VAT

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia faktury VAT. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych mogą posiadać także dostawcy usług IT i inne firmy przetwarzające dane na zlecenie Zakładu Gastronomiczno Rozrywkowego Zgrzyt S.C. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Ustawa o VAT). Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z wyżej wymienionych ustaw. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wystawienia faktury VAT.

 

Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Zakładu Gastronomiczno Rozrywkowego Zgrzyt S.C.. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwmy cel administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej lub do czasu realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.

Ogólne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

W procesach przetwarzania danych osobowych Zakład Gastronomiczno Rozrywkowy Zgrzyt S.C. nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora danych mogą być przetwarzane przez Zakład Gastronomiczno Rozrywkowy Zgrzyt S.C. także w celu obrony przed roszczeniami jak i w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz w celach prowadzenia statystyk.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez Zakład Gastronomiczno Rozrywkowy Zgrzyt S.C. moich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania  a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:

Jacek Basiaga oraz Janusz Basiaga prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą Zakład Gastronomiczno Rozrywkowy Zgrzyt S.C. Jacek , Janusz Basiaga (Nowy Sącz ul.Szurmiaka 25) zgrzyt@sacz.com.pl

 

 

Informacje dotyczące plików cookie

O zasadach stosowania plików coockie przez Administratora mogą Państwa przeczytać więcej w tym miejscu http://domweselnyfinezja.pl/polityka-cookies